عضو هيات مديره اتاق ايران و ايتاليا :
حجم مبادلات تجاري ايران و ايتاليا به 4/4 ميليارد دلار رسيد

دكتر حقگو، عضو هيات مديره اتاق ايران و ايتاليا  گفت: اتاق‌‏هاي مشترك در كليه كشورها از جمله ايران راهگشاي ايجاد رابطه اقتصادي به اين بخش خصوصي كشورها هستند؛ اين درحالي است كه اتاق‌‏هاي مشترك در ايران نيز اين نقش را ايفا مي‌‏كنند.وي، افزود: ايتاليا اولين شريك تجاري ايران در اروپاست كه در ايجاد روابط اقتصادي بين بخش خصوصي اتاق مشترك ايران و ايتاليا نقش آفرينان مطلوبي در ايجاد روابط حضور در اجلاس‌‏هاي مشترك و تجارت‌‏هاي كارآمد هستند.دكتر حقگو، گفت: اتاق‌‏هاي مشترك در ايجاد روابط تجاري موثر هستند؛ ولي اين امر از سوي دولت ايران بها داده نمي‌‏شود و اتاق‌‏هاي مشترك با مشكلات دولتي مواجه هستند و آن طور كه بايد نقش خود را ايفا نمي‌‏كنند.دكتر حقگو، گفت: حجم روابط ايران و ايتاليا در سال گذشته به 4/4 ميليارد دلار رسيده كه با 36/4 درصد رسيده و اين رقم درحال توسعه است؛ چراكه 3 سال پيش، 2 ميليارد دلار بوده كه به رقم 4/4 ميليارد دلاري رسيده و اين نشان گر گسترش سريع فعاليت‌‏ها و مبادلات تجاري ايران و ايتاليا است.وي، تصريح كرد: درصورت در نظر گرفتن صادرات نفت ايران به ايتاليا تراز تجاري به نفع ايران است؛ ولي در هر حال ما معتقد بر اين هستيم كه ظرفيت‌‏هاي موجود در دو كشور بيش از حد استفاده شده است.

 
/ 0 نظر / 23 بازدید