شاهد حضور نسل جوانی از نویسندگان ایرانی-ایتالیایی هستیم

پروفسور ساکونه استاد زبان فارسی: شاهد حضور نسل جوانی از نویسندگان ایرانی-ایتالیایی هستیم "ساکونه"، استاد زبان فارسی و از ایرانشناسان ایتالیائی در ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 60 بازدید
آبان 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
آبان 91
1 پست
مرداد 91
3 پست
اسفند 90
2 پست
دی 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
2 پست
اسفند 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
1 پست
مرداد 89
4 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
2 پست
بهمن 88
1 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
6 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
8 پست
خرداد 88
4 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
2 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
7 پست
مرداد 87
16 پست
تیر 87
9 پست
خرداد 87
5 پست
اسفند 86
7 پست
بهمن 86
13 پست
دی 86
7 پست
آذر 86
3 پست
آبان 86
11 پست
مهر 86
6 پست
شهریور 86
26 پست
مرداد 86
32 پست
تیر 86
7 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
8 پست
بهمن 85
10 پست
دی 85
4 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
3 پست
مهر 85
3 پست
شهریور 85
4 پست
مرداد 85
3 پست
تیر 85
11 پست
خرداد 85
8 پست
اسفند 84
4 پست
بهمن 84
5 پست
دی 84
2 پست
آذر 84
19 پست
آبان 84
51 پست
مهر 84
80 پست
شهریور 84
14 پست
مرداد 84
17 پست
تیر 84
6 پست
خرداد 84
10 پست
بهمن 83
1 پست
دی 83
1 پست
آبان 83
2 پست
مهر 83
2 پست
شهریور 83
3 پست
مرداد 83
2 پست
تیر 83
4 پست
خرداد 83
5 پست